מועד לתשלום שכר עבודה

17 בנובמבר 2019

מתי צריך לשלם לעובד? מה קורה כשלא משלמים בזמן?

מעביד חייב לשלם שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש או המשתלם על בסיס אחר (יום, שעה, שבוע, תוצרת עבודה) בתום החודש שבעדו השכר משתלם ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר מועד זה. במקרה והשכר משתלם על בסיס יומי, שעתי או על בסיס תוצרת עבודה והעובד לא הועבד במהלך כל החודש, ישולם בתום מחצית החודש ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאתר מכן, אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

אם השכר משתלם על פי דיווח שהעובד מגיש למעבידו (דמי נסיעה, אש"ל וכיו"ב) והדיווח הוגש לא יאוחר מ- 5 ימים מתום חודש העבודה ישולם השכר בדרך כלל, לא יאוחר מהיום השישי מתום החודש האמור (או תשעה ימים לאחר מכן) ואם הדיווח הוגש לאחר חמישה ימים מתום חודש העבודה ישולם השכר בדרך כלל בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגש הדיווח (או תשעה ימים לאחר מכן).

במידה והשכר לא משולם במועד המעסיק יחוייב בתשלום דמי הלנת שכר של 5% עבור השבוע הראשון ו-10% עבור כל שבוע נוסף או לפי 20% לכל חודש.הלנת שכר ניתן לתבוע עד 60 יום במידה והשכר שולם או עד שנה במידה והשכר לא שולם.

חוק הגנת השכר התשי"ח-1958