שכר מינימום
גיל שכר מינימום
לשעה*
שעות
נוספות 9-10
השעה ה-11
והלאה או שבת
עד 16 21.45 ₪ 26.81 ₪ 32.17 ₪
מ 16 עד 17 22.98 ₪ 28.72 ₪ 34.47 ₪
מ 17 עד 18 25.43 ₪ 31.78 ₪ 38.14 ₪
מ 18 ומעלה 29.12 ₪ 36.4 ₪ 43.68 ₪
* נכון ל-1.4.18

המינימום זה לדעת!
הנוער העובד והלומד