חוקים נוספים בהם קבועות הגנות על העובדים

17 בנובמבר 2019

בנוסף לחוק הגנה על העובדים קיימים חוקים נוספים בהם יש סעיפים המגנים על העובד מפני מפגיעת או "נקמת" המעסיק.

ישנם חוקי עבודה נופסים בהם יש סעיפים מיוחדים המגנים על עובד שהתלונן על פגיעה בזכויות, או סייע לעובד אחר לעשות כן:

סעיף 7א. הגנה על מתלונן, בחוק שכר המינימום קובע: "לא יפגע מעביד בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה כאמור."

חוק הסכמים קיבוציים קובע בסעיף 33י.איסור פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים:

(א) מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:"

(1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים;

(2) פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים;

(3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים;

(4) חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לענין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת;

(5) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

(ב) בסעיף זה, "תנאי עבודה" – לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה."

בסעיף 6. הגנה על מתלונן, בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה נכתב:

(א) לא יפגע מעביד בעובד בעניינים המנויים בסעיף 2 מחמת תלונה או תביעה של העובד לענין חוק זה או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה לפי חוק זה.

(ב) במשפט פלילי או אזרחי בשל הפרת סעיף קטן (א) תהא זו הגנה אם פעולת המעביד ננקטה בשל תלונת שוא או סיוע לגבי תלונת שוא שנעשו בזדון ובידיעה שהתלונה היא תלונת שוא.

וגם סעיף 9ג. איסור הפליה בחוק שעות עבודה ומנוחה, אוסר להפלות לרעה שומרי שבת:

(א) לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים, ולא ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית בתנאי לקבלתו לעבודה.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז – 1957

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951