זכויות העובדת במהלך תקופת ההריון ולאחר הלידה

17 בנובמבר 2019

חוק עבודת הנשים מעניק הגנה לעובדת ולעובד במספר מקרים: בתקופה בה היא/הוא נעדרים עקב טיפולי פוריות, בתקופת ההיריון, בתקופת חופשת הלידה/אימוץ ולאחריהם.
במידה ועובדת בהריון או בחופשת לידה והיא עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות חל איסור לפטרה בלי אישור מאת שר התמ"ת או לפגוע בזכויותיה. אישור לא יינתן במידה והפיטורים הם עקב ההיריון. ההגנה הזאת קיימת גם לעובדת קבועה וגם לעובדת זמנית.
עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעבידה.
החל מהחודש החמישי, חל איסור על המעביד להעביד את העובדת בשעות נוספות ובמנוחה השבועית וכן בעבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה.
זכויות בחופשת הלידה
חופשת הלידה היא בת עשרים ושישה שבועות, ארבעה עשר מתוכם בתשלום והשאר ללא תשלום. מכיוון שרק ארבעה עשר שבועות הם בתשלום מותר לעובדת לותר על חלק משבועות החופשה בתנאי שהחופשה לא תפחת מארבעה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. בתקופת חופשת הלידה, חל איסור מוחלט על מעביד, להעביד עובדת.
במקרים מסוימים ניתן להעריך את חופשת הלידה.
הגבר והאישה יכולים "להתחלק" בזכאות לחופשת לידה.
הזכות להעדר מהעבודה
הפלה: עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה. באישור רופא, כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר – הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מששה שבועות. דין ההיעדרות, כדין העדר מפאת מחלה.
בתקופת הריון: 1. בשמירת ההיריון – כשהעובדת אינה זכאית לגמלה מהביטוח לאומי או מכוח דין אחר- כדין היעדרות מפאת מחלה. 2.בשל אופי העבודה (כדין היעדרות מפאת מחלה) 3. בדיקות רפואיות – עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חדשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. יש להביא אישור רפואי על ההיעדרות, היעדרות זו היא בנוסף לחופשת המחלה.
ההיעדרות המותרת: לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא – 40 שעות במשך חדשי הריונה;
לגבי אישה העובדת עד ארבע שעות ביום, לא יותר מ – 20 שעות במשך חדשי הריונה.
לאחר לידה
• חופשה ללא תשלום – עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה, אצל אותו מעביד, רשאית להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע ממספר החדשים שבהם עבדה, אך לא יותר משנים-עשר החדשים מיום הלידה. העדרה זו, דינה כדין חופשה ללא תשלום, וזמן ההיעדרות לא ייחשב לגבי זכויות התלויות בותק;
• כשנאסר על עובדת לעבוד אחר חופשת הלידה בתקופה שהיא מניקה היעדרותה תיחשב לחל"ת.
• כאשר הילד בטיפולו הבלעדי של הגבר, אך הוא אינו זכאי לחופשת לידה היעדרותו תיחשב לחל"ת.
• הנקה בזמן עבודה – מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום (בתשלום), בתנאי שהעובדת מועסקת במשרה מלאה;
• אסור לפטר עובדת במשך 60 הימים שלאחר חופשת הלידה אלא אם התקבל היתר ממשרד התמ"ת. היתר יכול להתקבל רק אם סיבת הפיטורים היא לא ההריון או חופשת הלידה או עם העסק פשט את הרגל;
חוק עבודת נשים התשי"ד-1954