הסכם עבודה וחוק הודעה לעובד

17 בנובמבר 2019

הסכם עבודה הוא מסמך המשקף את ההסכמות שבין העובד למעבידו. גם אם אין לעובד הסכם עבודה כתוב לפי החוק כל מעביד חייב למסור לעובדו הודעה המפרטת את תנאי העבודה – "הודעה לעובד".

הסכם עבודה הוא מסמך המשקף את ההסכמות שבין העובד למעבידו.
ישנם שני סוגים עיקריים של הסכמי עבודה:
הראשון הוא הסכם עבודה לתקופה בלתי מוגבלת – הכוונה בסוג זה של הסכם עבודה היא שתקופת ההעסקה לא קצובה מראש ושבמידה ופרטים בחוזה משתנים (תוספת שכר, לדוגמא) עקב הסכמת הצדדים או עקב הסכם קיבוצי שנחתם מדובר עדיין על אותו חוזה ועל אותה תקופת העסקה.

הסכם עבודה שני הוא הסכם לתקופה מוגבלת – משמעות הדבר הוא שבסיומה של תקופת הסכם עבודה זה מסתיימת עבודתו של העובד והוא זכאי לפיצויי פיטורין. חוזה זה נפוץ במקרים בהם המעביד עושה פרויקט מסוים וכך הוא יודע כי העובד יישאר אצלו לכל אורך אותה תקופה.
גם אם אין לעובד הסכם עבודה כתוב לפי חוק הודעה לעובד כל מעביד חייב למסור לעובדו לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו (או 7 ימים לבני נוער מתחת לגיל 18), הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה ונקראת "הודעה לעובד".

הודעה זו איננה הסכם עבודה, ואין בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תוכן ההודעה יכלול את הפרטים הבאים :

1. זהות המעביד וזהות העובד;
2. תאריך תחילת העבודה. אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה, תצוין תקופת העבודה ; אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה, יציין זאת המעביד;
3. תיאור עיקרי התפקיד של העובד;
4. ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. (אם נקבע שכר העבודה על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו יש לציין רק את דירוג העובד ודרגתו );
6. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת.
7. אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף (בהתאם לתנאים שבסעיף 3 לחוק הגנת השכר) ,יצוין הדבר בהודעה, וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו.
8. אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד, או שבוע העבודה הרגיל של העובד;
9. יום המנוחה השבועי של העובד;
10. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, ופירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורי.
11. לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד, יש לציין גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שנמסרו לו על המעביד למסור הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי. אם השינוי נובע משינוי בדין, או שהוא עדכון שכר או השינוי מופיע בתלוש השכר של העובד אין חובה למסור הודעה על שינוי.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב-2002
תקנות הודעה לעובד