הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות

14 בנובמבר 2019

העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד מחליט לפטר אותו ומעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר. ההודעה המוקדמת נועדה לתת למקבל ההודעה שהות להתארגן על מנת למצוא עובד חילופי במקרה של מעביד או מקום עבודה חילופי במקרה של עובד.

העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד מחליט לפטר אותו ומעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר. ההודעה המוקדמת נועדה לתת למקבל ההודעה שהות להתארגן על מנת למצוא עובד חילופי במקרה של מעביד או מקום עבודה חילופי במקרה של עובד.

עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :

  1. במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
  2. החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  3. לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :

  1. במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
  2. במהלך שנת עבודתו השניה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  3. במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  4. לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שוויתר על עבודתו.

מעביד אינו יכול לחייב עובד לנצל את יתרת ימי החופשה שנותרו לו בתקופת ההודעה המוקדמת. מעביד המפטר עובד מחויב לתת לו אפוא את ההודעה המוקדמת לה הינו זכאי (בין אם כתקופת העבודה בפועל ובין אם בתמורת הודעה מוקדמת בשכרו האחרון) ובנפרד עליו לפדות לעובד את ימי החופשה הצבורה העומדים לזכות העובד.

אישור על תקופת העבודה
המעביד חייב לתת לעובדו בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א-2001