דמי הבראה

17 בנובמבר 2019

עובד שעבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות זכאי לדמי הבראה.

• גובה דמי הבראה ליום הוא 378 ₪ במגזר הפרטי או 427 ₪ במגזר הציבורי (נכון לשת 2014) והוא מתעדכן בחודשי הקיץ (יוני-יולי)
• לעובדים במשרה חלקית, ישולמו דמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתם. עובדים יומיים\שעתיים, אשר עובדים במשרה מלאה, זכאים להבראה ככל עובד חודשי במשרה מלאה.
• עובדים יומיים ושעתיים, אשר עובדים במשרה חלקית, זכאים לדמי הבראה בהתאם לחלקיות משרתם. את אחוז משרתם של העובדים ניתן לחשב על ידי חלוקת שעות עבודתם בפועל למול שעות העבודה במשרה מלאה או ברמה שבועית או חודשית או שנתית (משרה מלאה- 43 שעות בשבוע, 186 שעות בחודש או 2,232 בשנה) את המספר שיוצא נכפיל ב 100.
לדוגמא: עובדת שעבדה 10 שעות שבועיות בלבד : x 10:43 100= 23.25% משרה.
• לאחר מציאת אחוז המשרה, תחושב זכאותם של עובדים כנ"ל על ידי הכפלת הזכאות להבראה, באחוז המשרה ובתעריף הבראה ליום, לדוגמא: עובד במשרה מלאה במגזר הפרטי זכאי ל – 5 ימי הבראה בשנה הראשונה. אז אם ניקח את אחוז המשרה ממקודם של 23.25% :
• 5 ימי הבראה (זכאות שנתית) X 374₪ (עלות יום הבראה) X 23.25% ( אחוז משרה) = 434.77 ₪
• קצובת ההבראה תשלום באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד (לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה), אם לא קיבל את דמי ההבראה במהלך עבודתו.
• עובד זכאי לדמי הבראה מבלי שיהא עליו להוכיח למעבידו שיצא להבראה.

זכאות לפי ותק

 שנות הותקמספר הימים
15
2-36
4-107
11-158
16-199
20+10