שכר מינימום

17 בנובמבר 2019

ישנם שני חוקים עיקריים העוסקים בחובת המעסיק לשלם שכר לעובד. חוק הגנת השכר הקובע כי העובד זכאי לשכר עבור עבודתו וחוק שכר המינימום הקובע כי עובד שמלאו לו 18 שנים, המועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו (אך לא יותר מ- 186 שעות) זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק.

גובה שכר המינימום לחודש הוא:

הגיל שלי הוא , עבדתי משעה עד שעה ביום

קיבלתי הפסקה של והנסיעות לעבודה עלו לי


אני צריך/ה לקבל לפחות

הגיל שלי הוא
עבדתי משעה
עד שעה
ביום
קיבלתי הפסקה של
והנסיעות לעבודה עלו לי

אני צריך/ה לקבל לפחות

גובה שכר המינימום לשעה הוא:

29.12

המעביד חייב להציג במקום בולט לעין מודעה ובה גובה שכר המינימום המעודכן.

אי תשלום שכר מינימום הוא עבירה פלילית שדינה עד חצי שנת מאסר וקנס כספי גבוה.

חוק שכר המינימום התשמ"ז-1987
חוק הגנת השכר התשי"ח-1958