מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

רשות שדות התעופה

הסכם אשר נערך ונחתם ב- 15.12.08, לתקופה שבין 01.01.08 ועד ל- 31.12.10. להלן מובא סיכום תמציתי לעיקריו.

רשות שדות התעופה
הסכם אשר נערך ונחתם ב- 15.12.08, לתקופה שבין 01.01.08 ועד ל- 31.12.10.
להלן מובא סיכום תמציתי לעיקריו.
עובדים ארעיים
עובדים ארעיים (רשימה), יקלטו כעובדים קבועים ברשות בתקופה שבין 2009 – 2014, 20 עובדים בכל שנה.
היות ומדובר ב- 178 משרות ארעיות אזי, אם עד ל- 31.12.14, לא יקלטו כל העובדים (רשימה), יקלטו יתרת העובדים לקביעות באותו מועד.
תוספות ומענקים לשכר
התוספות והמענקים יחולו על העובדים הקבועים וכן על עובדי בטחון ארעיים ועל פקחי תעבורה ארעיים.
התוספות והמענקים לא יחולו על עובדים ארעיים עונתיים אשר מועסקים עד 24 חודשים.
מענקים אינם נושאים תנאים סוציאליים, ואולם יבוצעו בגינם הפרשות לקופות גמל, בשיעור של 12.375% עבור התקופה מיום 01.01.08 ועד ל- 30.11.08.
הבסיס לחישוב המענק יהיה שכר היסוד וכל התוספות המושפעות משכר היסוד, כמו כן תוספת שעות נוספות, משמרות פרמיה וכוננות.
בנוסף יבוצעו בגין המענק הפרשות לקופות גמל בשיעור של 2.25% מיום 01.12.08 ועד ל- 31.12.08.
פירוט תוספות ומענקים
תוספת של 2.25% תשולם החל ממשכורת חודש ינואר 2009.
השלמה ל- 3.75% תשולם החל ממשכורת חודש דצמבר 2009.
בנוסף, כל העובדים הקבועים, השוהים בדרגות 21+, 22+ ו-23+ ביחידות: של"ן, שינוע, 747, שפ"מ, גנים ונוף, יהיו זכאים לתוספת פנסיוניות חדשה של 5% על שכר היסוד.
עובדי קבועים בסטטוס רא"ג (דרגות 40 -41), יהיו זכאים לתוספת שכר שקלית פנסיונית אישית (תקציבית או צוברת) (בהתאם לנתוניו האישיים של כל עובד), לרא"ג מקביל בדירוג האקדמי, ובתוספת 5% בגין העלות הצפויה ליישום ההסכם הארצי בדירוג המח"ר.
עובדים קבועים בסטטוס רמ"ח (50 – 51), זכאים להגדלת תוספת ניהולית אחוזית כמפורט להלן.
לעובד בדרגה 28+ ומעלה, התוספת תוגדל מ- 14% ל- 35%. לעובד בדרגה 28, התוספת תגדל מ- 14% ל- 28%. לעובד בדרגה 27, התוספת תגדל מ- 14% ל- 21%. הגדלת התוספת הניהולית תבוצע בשני שלבים, 60% מהתוספת תשולם ממשכורת ינואר 2009 והיתרה במשכורת דצמבר 2009.
עובדים קבועים בסטטוס רמ"ש או ממונה תורן אשר אינם מקבלים תוספת ניהול אחוזית, זכאים לתוספת בשיעור 7%. עובדים קבועים בסטטוס סגן רמ"ש או סגן ממונה תורן, זכאים לתוספת בשיעור 5%.
תחילת תשלום התוספות, ינואר 2009.
הסבה פנסיונית
לעובדים קבועים ביחידות תפעוליות בהן קיימת זכאות לתוספת בטן מטוס, תוסב התוספת בהדרגה לתוספת פנסיונית, לא לערך השעה ולא כבסיס לחישוב תוספת אחוזיות, אך יבוצעו עליה ההפרשות לקופות וקרנות כמקובל בשכר פנסיוני.
מענקי התייעלות
סרמ"ש קבוע וסגן ממונה תורן קבוע זכאים להגדלת תוספת ההתייעלות ב- 200 ש"ח ממשכורת חודש יולי 2008.
רמ"ד קבוע יהיה זכאי להגדלת התוספת ב- 300 ש"ח בתוקף מיולי 2008.
רמ"ש קבוע אשר אינו זכאי לתוספת הניהול האחוזית, יהיה זכאי לתוספת התייעלות בסך 500 ש"ח, בתוקף ממשכורת יולי 2008.
בנוסף, כל העובדים הקבועים אשר לא זכאים לתוספת ההתייעלות מכח הסכמים קודמים, יהיו זכאים לתוספת התייעלות בסך 300 ש"ח, בתוקף ממשכורת יולי 2008.
תוספות ההתייעלות הנ"ל אינן שכר לכל דבר וענין, ולא יובאו בחשבון לענין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך השעה ולא יבוצעו הפרשות לקופות בגין תוספות אלה עד ל- 31.12.09.
החל מה- 01.1.10, הרשות תחל להפריש התשלומים הנדרשים לקרן פנסיה בגין תוספות ההתייעלות, בכל מקרה תוספות ההתייעלות לא תחושבנה כחלק מהפנסיה התקציבית.
הערה: עובדים בתפקידים נוספים זכו לתוספות התייעלות בסכומים שנעו בין 250 ש"ח ועד 600 ש"ח.
כרטיסי טיסה
החל מחודש ינואר 2009, עובדים הזכאים בהתאם לנוהלי הרשות לכרטיס הכרות, תהא זכאותם כדלקמן:
זכאות לכרטיס הכרות אחת ל- 4 שנים, תשתנה לאחת ל- 2 שנים.
זכאות לכרטיס הכרות אחת ל- 3 שנים, תשתנה לאחת ל- 2 שנים.
זכאות לכרטיס הכרות אחת ל- 2 שנים, תשתנה לאחת לשנה.

רשות שדות התעופה
הסכם אשר נערך ונחתם ב- 18.01.05 לתקופה של עד ה- 31.12.07.
ההסכם דן בהמשך ייעול העבודה ברשות והנובע מכך. להלן מובא סיכום תמציתי לעיקריו.
 

תוספת התייעלות
עובדי קבועים ביום חתימת ההסכם בתפקידים המפורטים להלן, יהיו זכאים לתוספת התייעלות.
ראש אגף, ראש מחלקה, ראש משמרת, אחרים בכירים, ממונה תורן ועובדי יום במעברי גבול - 500 ש"ח ברוטו.
סגני ראשי משמרת, מפקחים ורכזי ציוד - 300 ש"ח ברוטו. התוספת אינה מהווה רכיב פנסיוני ו/או לקופ"ג.
קיצור פז"מ
עובדי הרשות הקבועים ביום חתימת ההסכם ואשר דרגתם עד 25 כולל, יהיו זכאים, באופן חד פעמי, לקיצור תקופת הפז"מ שלהם במחצית הפז"מ לדרגה השלמה הבאה.
לא נהנה העובד ממלוא קיצור הפז"מ על פי סעיף זה בדרגה הראשונה אשר אליה קודם לאחר מועד חתימת הסכם זה, תיושם יתרת הקיצור בדרגה השלמה הבאה אליה יקודם העובד.
עובדים אשר ביום כניסת ההסכם לתוקפו יהיו במעמד של ראש אגף, ראש מחלקה, ראש משמרת, ממונה תורן, אחרים בכירים, ראשי מדורים וסגני ראשי משמרת, יהיו זכאים באופן חד פעמי, לקיצור פז"מ בגובה מחצית הפז"מ לדרגה הבאה.
עובדים קבועים בחטיבת השל"ן ב- 01.01.04, יהיו זכאים מיידית לדרגה.
עובדים אלה יקבלו את הדרגה הבאה במתח הדרגות במחצית הפז"מ החל עליהם מיום קבלת הדרגה, ובלבד ששהו 12 חודשים בדרגה הקודמת.
מתח הדרגות
מתח הדרגות יפתח לעובדים קבועים במעמד רמ"ד, רמ"ש, ממונה תורן, אחרים בכירים, יפתח עד דרגה 27 כולל. לרמת סגן ראש משמרת, רכזי ציוד עד לדרגת שיא 26, לעובדי יחידות של"ן, שינוע, נקיון מטוסים ואגף שירותי קרקע, יפתח, מתח הדרגות, באופן אישי, בדרגה אחת, רק לעובדים עד דרגה 24, כולל עובדים המצויים בתוספת שהייה +24.
מענק יובל
עובד שיסיים 25 שנות עבודה ברשות, יהיה זכאי למענק יובל על פי הכללים הנהוגים ברשות.
גימלאי הרשות אשר השלימו 25 שנות וותק ברשות, טרם פרישתם, יהיו גם הם זכאים למענק כאמור.
המענק ישולם בתוקף רק מהתקופה שממועד חתימת הסכם זה ולא בתוקף רטרואקטיבי.
תוספת שכר כחליפין לתוספת התייעלות ישנה
לעובדים להם שולמו ערב חתימת הסכם זה 750 ש"ח בגין הסכם 2001, יבוטל התשלום כאמור, ובמקומה יקבלו העובדים תוספת שכר בשיעור של 3% על רכיבי השכר הפנסיונים.
בחטיבת של"ן ישולם בנוסף סך של 250 ש"ח, סכום זה נותר כתוספת התייעלות ולא כתוספת לחישוב הפנסיה ו/או לקופ"ג.
פרישת עובדים
70 עובדים קבועים יפרשו מהעבודה. 30 משרות מתוך ה- 70 ימחקו מרשימת תקני הרשות.
זהות הפורשים תקבע ע"י מנהל נתב"ג וסמנכ"ל למינהל בתיאום עם ועד העובדים.
תנאי הפרישה יהיו על פי תנאי ה"פרישה מרצון" כפי שיאושרו ע"י משרד האוצר.
 


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/194