מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

שעות עבודה נוספות

אורכו המקסימלי של יום העבודה ושבוע העבודה נקבע בחוק שעות העבודה והמנוחה ובצו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר.

אורכו המקסימלי של יום העבודה ושבוע העבודה נקבע בחוק שעות העבודה והמנוחה ובצו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר:
במקומות עבודה בהם מועסקים עובדים 6 ימים בשבוע, אורך יום עבודה לא יעלה על 8 שעות.
במקומות עבודה בהם מועסקים עובדים 5 ימים בשבוע, אורך יום עבודה לא יעלה על 9 שעות.
שבוע עבודה לא יעלה על 42 שעות שבועיות.

אסור למעביד להעביד עובדים בשעות נוספות או במנוחה השבועית אלא אם ניתן היתר לעשות כן על ידי שר התמ"ת.

אם עובד מועבד ביום עבודה רגיל שעות נוספות, המעביד חייב לשלם לו לפחות 125% משכר העבודה הרגיל עבור השעתיים הראשונות ו-150% לפחות בעד כל שעה נוספת שלאחריהן.

אם שכרו של העובד משתלם על בסיס חודשי, זכאי המעביד לתת לעובדו, במקום תשלום הגמול עבור שעות נוספות, מנוחה של שעה ורבע לפחות תמורת כל שעה מהשעתיים הנוספות הראשונות שבאותו יום ומנוחה של שעה וחצי לפחות תמורה כל שעה נוספת.

חוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א-1951


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/166